Свърженте се с нас 02/ 986 39 56

Правни услуги


Търговско и дружествено право

Недвижими имоти и инвестиции

Процесуално представителство и арбитраж

Административно- правни услуги и процес

Търговски марки и авторско право

Защита на конкуренцията

Банки и застраховане

Данъчно право и митнически режим

Административно- правни услуги и процес

Натрупаният опит на част от екипа ни от работата им в държавната администрация ни прави полезни консултанти и специалисти в областта на административното право в България. Юристите на дружеството често са ангажирани от различни централни или местни органи за оказване на институционална подкрепа за подготовка и участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и участие в подготовката на междуправителствени споразумения.

Дружеството успешно представлява във всички фази на административния процес граждани или юридически лица, чийто права са нарушени от незаконосъобразни актове, издадени от държавната или общинската администрация.

Повече от десетгодишна е практиката ни във връзка с издаването и изменението на лицензии и разрешения в различни икономически сфери, в това число и по конкретно зададени казуси

Компетентността на “Шамбала Консулт” ООД в сферата на административното право и процес се изразява преимуществено в следните направления:

  • Изготвяне на молби, декларации, заявления, искания и други документи във връзка с административно производство;
  • Представителството пред административните органи във връзка с издаване на индивидуални административни актове;
  • Обжалване по административен и съдебен ред на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове (на ръководители на ведомства, кметове на общини, райони и кметства, както и на други органи на изпълнителната власт) по реда на Закона за административното производство;
  • Обжалване на наказателни постановления по реда на Административно-процесуалния кодекс.