Свърженте се с нас 02/ 986 39 56

Правни услуги


                                 

Търговско и дружествено право

Недвижими имоти и инвестиции

Процесуално представителство и арбитраж

Административно- правни услуги и процес

Търговски марки и авторско право

Защита на конкуренцията

Банки и застраховане

Данъчно право и митнически режим

Търговско и дружествено право

Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД осъществява висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни компании в тяхната ежедневна търговска дейност;

Предоставя правни консултации и съдействие на търговски дружества при различни форми на изменение на тяхната корпоративна структура или инвестиционна политика, като откриване на клонове и чуждестранни представителства, промяна в капитала, мениджмънта или предмета на дейност;

Консултира и представлява кредитори на дружества в открито производство по несъстоятелност във връзка с предявяването техните права, участието им в събранието и комитета на кредиторите, приемането на оздравителни планове, разпределение на осребреното имущество и т.н.

Консултира при сключване на договор за банков кредит и лизинг.

Осъществява представителство и участие при водене на преговори с други търговци;

Изготвя правни анализи и становища;

Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД  е специализирана в изготвяне на всякакви  видове търговски договори, в съответствие с възложеното и в интерес на клиента;

Дружеството съдейства при изготвяне на необходимите документи и вписване на нови търговски дружества в Търговския регистър при Агенция по вписваннията към Министерство на правосъдието с ползване на електронен подпис и по-ниски държавни такси:

  • Регистрации на еднолични търговци, търговски дружества и обединения на търговски дружества (консорциуми, холдинги);

  • Регистрации на търговски представителства на чуждестранни юридически лица в Българската търговско-промишлена палата;

  • Регистрации и представителство на стопански субекти при изпълнение на лицензионни и регистрационни режими, свързани с осъществяването на дейност в различни икономически сектори;

  • Регистриране на промени в статуса на юридически лица;

Регистрация на клонове и представителства на юридически лица;

Организация на процеса на ликвидация, както изготвяне на пакет документи, изискуем от закона.

Преобразуване, сливане, вливане, отделяне на търговски дружества. Движение на персонала – изготвяне на необходимите документи.

Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД осъществява правно консултиране на новоучредяващи се търговски дружества във връзка с избора на правно-организационната форма на търговското дружество (ООД или АД ), както и изготвяне на учредителната, организационната и търговската документация на търговските дружества; Създаване на комплекти от документи, свързани с корпоративното управление:

  • Създаване и утвърждаване на вътрешни актове – устав, правила за работа на Съвета на директорите, надзорен съвет, договор за управление на търговското дружество; правомощия на общото събрание;

  • подготовка и провеждане на акционерни събрания и на общо събрание на съдружниците

  • съставяне на документи за вписване на промени в търговското дружество;

  • съдействие за публикуване на годишния счетоводен отчет.