Свърженте се с нас 02/ 986 39 56

Правни услуги


Търговско и дружествено право

Недвижими имоти и инвестиции

Процесуално представителство и арбитраж

Административно- правни услуги и процес

Търговски марки и авторско право

Защита на конкуренцията

Банки и застраховане

Данъчно право и митнически режим

Данъчно право и митнически режим

 

ДАНЪЧНО ПРАВО

Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД извършва дейност, свързана с данъчно-правния статус и данъчното облагане на юридически лица, която се изразява преимуществено в следното:

 • Обща данъчна регистрация по реда на Данъчния процесуален кодекс;
 • Консултиране относно корпоративното данъчно облагане;
 • Консултиране относно косвеното данъчно облагане;
 • Представителство пред данъчните органи;
 • Обжалване пред административните и съдебни органи на незаконосъобразни актове, издадени от органи на данъчната администрация;

Нашата компания е юридически консултант и партньор на Съюза на данъчните служители в България и като такава участвува в разработването на нормативни актове, становища, идеи и предложения свързани с оптимизиране работата на данъчната администрация.

Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД  предоставя на своите клиенти висококвалифицирана правна помощ във връзка с възникването и изпълнението на техните данъчни задължения и осъществява представителство във всички фази на данъчното производство. Фирмата консултира клиентите си по въпросите, свързани с общата и специалните данъчни регистрации, определяне на облагаемите корпоративна печалба и личен доход, както и прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.  

 

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Юридическите услуги, които “Шамбала Консулт” ООД може да предостави на своите клиенти в този отрасъл на правото, са както следва:

 • Консултации по прилагане на митническото законодателство и на митническия режим на Република България;
 • Представителство на местни и чуждестранни лица пред митническите органи във връзка с митническото оформяне на стоките;
 • Изготвяне на митнически пълномощни, молби и жалби до митническите органи;
 • Посредничество при организиране на спедиция от и до митнически складове и свободни зони;
 • Обжалване действията на митническите органи по административен и съдебен ред;
 • Досъдебна и съдебна защита по дела за митнически нарушения и престъпления;