Свърженте се с нас 02/ 986 39 56

Правни услуги


Търговско и дружествено право

Недвижими имоти и инвестиции

Процесуално представителство и арбитраж

Административно- правни услуги и процес

Търговски марки и авторско право

Защита на конкуренцията

Банки и застраховане

Данъчно право и митнически режим

Недвижими имоти и инвестиции

ВЕЩНО ПРАВО И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД осъществява висококвалифицирано правно обслужване и представителство пред компетентните органи по следните въпроси от областта на вещното право:

 • Сделки с недвижими и движими вещи и учредяване на ограничени вещни права;
 • Правен режим на съсобствеността;
 • Обезпечения;
 • Наемни правоотношения;
 • Нотариални процедури.

Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД предоставя консултации по всички въпроси, свързани с учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти, с налагане на обезпечения върху тях, както и със сключването на дългосрочни наемни договори. Компанията изготвя детайлни анализи на правния режим на имотите, свързани с уточняване на техните граници, пазарната им стойност, предназначение, евентуални спорове за собственост, наличие на ограничени вещни права, реституционни претенции, ипотеки или други тежести и ограничения. Компанията изготвя необходимите договори и документи, участвува в провеждане на преговори, както и съдейства при изпълнението на всички процедури пред нотариус.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС

Стремим се да сме в крак с пазарните условия и факторите, насочени към насърчаване и подпомагане на инвестиционната политика и процеси, без които дългосрочните перспективи за развитие биха били силно ограничени. “Шамбала Консулт” ООД извършва правни анализи и консултира своите клиенти за инвестиционния климат у нас за целите на чуждестранното инвестиране на територията на Република България, което се изразява в следните форми:

 • Дялово и акционерно участие в местни дружества;
 • Придобиване на търговско предприятие;
 • Придобиване на права върху обекти на интелектуалната собственост (обекти на авторското право и сродните му права и обекти на индустриалната собственост;
 • Придобиване на права по концесионни договори;

Специално внимание в дейността ни е отделено на консултациите относно придобиване на вещни права върху недвижими имоти (право на собственост, право на ползване, право на строеж)и участието в строителния инвестиционен процес на български и чуждестранни инвеститори. Правната помощ,  която предлагаме е в следните насоки:

І. Консултации по закупуването на недвижим имот:

 • Детайлни анализи на правния режим на имотите и тяхната индивидуализация, проучване документите за собственост на продавача, отношения на съсобственост, наличие на вещни тежести, наличие на вещни, облигационни или административни пречки за придобиването на собствеността;
 • Консултиране процеса на проучване на инфраструктурата и параметрите на застрояване на имота;
 • Професионално водене на преговори;
 • Правна помощ при изваждането на документи, свързани с купувача, необходими за целите на сделката;
 • Изготвяне на предварителен и окончателен договор за продажбата при внимателен анализ на всички юридически аспекти на защита интересите на купувача;
 • Консултиране при схеми за обезпечение интереса на купувача (банкова гаранция, блокиране на сметката на продавача)

ІІ. Консултации на етапа на проектиране и съгласуване на проектите със съответните институции:

 • Консултиране процеса на проектиране на сградата;
 • Консултиране процеса на съгласуване на проектите със съответните държавни и общински органи и институции, процедури по уведомяване на заинтересованите лица;
 • Правна помощ при получаване на виза за проучване и проектиране, разрешение за строеж и други строителни книжа;
 • Изготвяне на договори за проектантски услуги, договори за строителство и други договори между купувача и трето лице във връзка с изграждането на сградата;
 • Изготвяне и подаване на молби, попълване на декларации и други във връзка с получаване на съответни документи и удостоверения от компетентните държавни и общински органи и институции за целите на изграждането на сградата;

ІV. Консултации при продажба на обектите в сградата:

 • Организиране популяризирането и рекламата на продаваните обекти – апартаменти, магазини, гаражи и паркоместа, по начин, какъвто намери за добре, както и съобразно дадените от възложителя указания;
 • Проучване пазара на недвижими имоти в района на продаваните обекти;
 • Организиране търсенето на потенциални купувачи на обектите, включително по негова преценка чрез агенции за недвижими имоти;
 • Запознаване потенциалните купувачи с надлежна информация за продаваните обекти;
 • Предприемане необходимите правни и фактически действия за изготвяне и сключване на предварителни договори за продажба на обектите;
 • Провеждане преговорите с купувачите;
 • Съдействие за осигуряване на необходимите документи, свързани с прехвърляне на собствеността върху обектите;
 • Предприемане необходимите действия за изповядване на сделките пред нотариус;
 • Управление на непродадените обекти, включително чрез отдаване под наем от името и за сметка на собственика след приемането на сградата с Акт – образец 16 и при изрични указания на собственика;
 • Предприемане на необходими правни и фактически действияза търсене на отговорността на купувачи при неизпълнение на произтичащи от предварителните договори задължения;